Privacyverklaring

"Welkom in Nijmegen" wordt uitgegeven door Numaga-Design in Nijmegen.

Numaga-Design, gevestigd op het adres Wikke 12, 6663 GH  Lent (Nijmegen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.numaga-design.nl

Wikke 12, 6663 GH  Lent (Nijmegen)

+31651530445

Hans van Meteren is de Functionaris Gegevensbescherming van Numaga-Design. Hij is te bereiken via e-mailadres info(at)numaga-design(dot)nl

Persoonsgegevens die we verwerken

Numaga-Design verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend als en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om een Nieuwsbrief aan te vragen en contact te hebben over adverteren.
We verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hansvanmeteren(at)numaga-design(dot)nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Numaga-Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief als je de wens daartoe hebt aangegeven
- Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te kunnen contacten als je gebruik hebt gemaakt van het /  de formulier(en) op de website en dan uitsluitend voor de afhandeling van je verzoek(en) daarin.

Geautomatiseerde besluitvorming

Numaga-Design neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Numaga-Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (rubrieken) van persoonsgegevens:

(Rubriek) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > 3 jaar  > de onder Doel beschreven administratie te kunnen doen                         
Adres                                          > 3 jaar > de onder Doel beschreven administratie te kunnen doen
E-mailadres                                 > 3 jaar> de onder Doel beschreven administratie te kunnen doen


Delen van persoonsgegevens met derden

Numaga-Design verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Numaga-Design gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel in een later stadium analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn gewenst voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed genoeg werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De functionaliteit heeft daaronder niet of nauwelijks te lijden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer in het bijzonder: we gebruiken Matomo (eerder Piwik), een alternatief voor Google statistieken om door niet tot personen herleidbare gegevens te kunnen verkrijgen waarmee we de site kunnen verbeteren.

Google fonts

Om de site niet op een vorige eeuwse website te laten lijken gebruiken we Google fonts (letterypen). Om die te kunnen tonen moet er wat data naar Google worden gezonden en terug. Maar hoe onschuldig ook: het is een uitwisseling van data en daarom noemen we het hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Numaga-Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hansvanmeteren(at)numaga-design(dot)nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .
Numaga-Design wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Numaga-Design neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info(at)numaga-design(dot)nl